Humanitarian videos

Latest videos from ReliefWeb content providers

thethairedcross
พระเทพฯเสด็จทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนา 124 ปี สภากาชาดไทย
Description: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 124 ปี วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 06.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินมายังสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 124 ปี ทรงวางพานพุ่มดอกไม้และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อมา ทรงบาตรพระสงฆ์ 31 รูป และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ครบ 40 ปี ในวันเดียวกันนี้ สภากาชาดไทยยังได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 124 ปี อาทิ พิธีมอบเหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 2 พิธีมอบเข็มอุณาโลมทองคำและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น และมอบเกียรติแก่บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ จัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยนำเสนอพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับงานบรรเทาทุกข์ กิจกรรมโครงการ “124 เรื่องราว ด้วยรักและภักดี” นำเสนอภาพและเรื่องราว ในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ที่มีต่อสภากาชาดไทยผ่านโซเชียลมีเดีย กิจกรรมเผยแพร่คลิปสัมภาษณ์ความรู้สึกต่อสภากาชาดไทย ผ่านโซเชียลมีเดีย เปิดให้ชมสวนงูของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ฟรี! เปิดให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ฟรี! โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ณ เทศบาลเมือง ศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวี โดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย ฟรี! และ เปิดรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
  27 Apr 2017   2m8s 1 43 0
Showing 2 - 12 of 1,036 videos
รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน 124 ปี สภากาชาดไทย
Description: กาชาด เกิดจากแนวคิดของนายอังรี ดูนังต์ ชาวสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางผ่านไปที่หมู่บ้านซอลเฟริโน ได้พบเห็นการสู้รบระหว่างทหารฝรั่งเศสช่วยอิตาลีรบกับออสเตรีย ทหารบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก และคิดอยู่เสมอว่า “จะเป็นไปไม่ได้หรือ ที่จะจัดตั้งองค์กรอาสาสมัคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือดูแลทหารบาดเจ็บในสงคราม” ย้อนกลับไปเมื่อปี รัตนโกสินทร์ศก. ๑๑๒ หรือ พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้เกิดกรณีพิพาท ระหว่าง ประเทศสยาม กับ ฝรั่งเศส เรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ส่งผลให้ทหารบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีองค์การกุศลใดเข้ามาช่วยเหลือรักษาพยาบาล ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงษ์ ได้รวบรวมสตรีอาสาสมัคร กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ให้จัดตั้ง "สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม"เพื่อบรรเทาทุกข์ทหารที่บาดเจ็บ และเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริว่า. เป็นความคิดอันดีตามแบบอย่างประเทศเจริญแล้ว จึงทรงพระกรุณาให้จัดตั้ง "สภาอุณาโลมแดง" ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน (พ.ศ. ๒๔๓๖) แต่ในปีพ.ศ. 2453 ชื่อสภาอุณาโลมแดงก็สูญไป เปลี่ยนเป็น สภากาชาดสยาม และสภากาชาดไทย ตามชื่อประเทศ มาจนถึงปัจจุบัน
  24 Apr 2017   2m5s 1 28 0
รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน ใต้ร่มพระบารมี
Description: ครั้นที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ลำดับที่ ๕ ในปี พุทธศักราช ๒๔๘๙ ทรงรับเป็นพระราชภาระในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย เพื่อให้การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนตามหลักการกาชาดมาโดยตลอด ด้วยทรงเห็นว่าภารกิจของสภากาชาดไทยนั้น ครอบคลุมทุกด้านต่อการดำรงชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงทรงมีประราชประสงค์ให้สภากาชาดไทย เป็นที่พึ่งของผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระ และทำให้ประชาชนได้มีส่วนเข้ามาให้ การสนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทย ภารกิจเหล่านี้..เป็นเพียงส่วนหนึ่งในอีกมากมายหลายๆ พระราชกรณียกิจ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้แก่คนไทย นับตั้งแต่ พระองค์เถลิงถวัลย์ครองสิริราชย์สมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง ดูแลทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ อย่างทั่วถึง ทั้งประเทศ มีโครงการในพระราชดำริต่างๆมากมายหลายพันโครงการ ที่ล้านแล้วแต่เป็นการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีอาชีพ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ด้วยความพอเพียง ภายใต้ร่มพระบารมี
  20 Apr 2017   2m6s 0 18 0
รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน สถานีกาชาดวิเศษนิยม
Description: สถานีกาชาดที่ 11”วิเศษนิยม” เริ่มต้นมาเมื่อปี ๒๕๐๘ โดยนางผิน แจ่มวิชาสอน ได้แสดงความประสงค์จะยกที่ดิน ที่ตำบลบางว้า อำเภอภาษีเจริญ และเงินบริจาคอีกจำนวนนึ่งให้สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการก่อสร้างตึกให้เป็นสถานีกาชาด นางผิน แจ่มวิชาสอน กล่าวว่าอยากจะทำบุญในการจัดสร้างสถานที่ให้สาธารณกุศลแก่ประชาชนในละแวกนี้จริงๆ เพราะแม้จะอยู่ใกล้พระนคร แต่ก็ยังห่างไกลจากโรงพยาบาล เวลาเจ็บป่วยกะทันหันหรือมีอุบัติเหตุใดๆ กลัวจะไม่ทันการณ์ และตั้งใจจะให้อาคารที่ไม่ใช่รักษาพยาบาลแต่อย่างเดียว แต่ไว้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอีกด้วย เช่น ใช้เป็นที่บริการโลหิต และ อบรมสุขภาพอนามัยของประชาชน อันเป็นงานที่สภากาชาดไทยกำลังคิดขยายอยู่และเมื่อเปิดทำงานแล้วก็ตั้งใจจะช่วยทนุบำรุงต่อไปตามกำลังความสามารถ สภากาชาดไทย ซาบซึ้งในกุศลเจตนาของนางผิน แจ่มวิชาสอน จึงอนุโลมตาม และได้ร่วมกันทำการก่อสร้างสถานีกาชาที่ 11 ที่เรียกว่า “วิเศษนิยม” และยิ่งไปกว่านั้น ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2510 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดสถานีกาชาดที่ 11 “วิเศษนิยม” อย่างเป็นทางการ สร้างความชื่นชมปิติเป็นอย่างยิ่งแก่ตนเอง และประชาชนในท้องนั้น นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
  10 Apr 2017   2m5s 0 34 0
รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน ตามรอย..เบื้องพระยุคลบาท
Description: ตลอดรัชสมัยแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า และการสาธารณสุขก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเป็นอย่างมาก และยากที่จะปฏิเสธคำพูดที่ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก ทุกพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำขึ้นก็เพื่อปวงชนชาวไทยของพระองค์ 70 ล้านคน อย่างไม่เลือกปฏิบัติให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และหนึ่งในนั้นแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านความเป็น “กษัตริย์แห่งนักบำบัดทุกข์บำรุงสุข กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินสยาม” และในระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2509 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แปรพระราชฐานไปประทับที่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้หน่วยแพทย์ทำการตรวจโรค ปลูกฝีให้แก่ราษฎรชาวเขาและประชาชนในถิ่น ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานผ้าห่ม เสื้อผ้า และสิ่งของจำเป็นในครั้งนี้ด้วย พสกนิกรชาวไทยต่างรับรู้ถึงพระราชกรณียกิจอันมากล้นที่พระองค์ทรงปฏิบัติตลอดมาและพระราชจริยวัตรที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ ในฐานะประชาชนคนไทยสามารถเรียนรู้ข้อคิดและประสบการณ์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ทั้งในส่วนของการตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม และหลักการทรงงานในเรื่องต่างๆ นั้นก็จะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาชีวิตให้ก้าวเดินไปได้อย่างมั่นคง
  10 Apr 2017   2m7s 0 12 0
รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน องค์อุปนายิกา
Description: นับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้จัดตั้ง "สภาอุณาโลมแดง"ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน (พุทธศักราช ๒๔๓๖) ให้เป็นองค์กรสาธารณะกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ โดยไม่เลือก เชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ ลัทธิ ศาสนา หรืออุดมคติทางการเมือง และได้ปรับเปลี่ยนชื่อชื่อเดิมในครั้งอดีต มาเป็นสภากาชาดไทย จนถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระองค์ทรงบริหารงานของสภากาชาดไทยด้วยความใส่พระราชหฤทัย ทุ่มเทพระวรกายในภารกิจของสภากาชาดไทยอย่างมิได้เห็นแก่ความเหน็ดเพราะทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และราษฎรมาโดยตลอด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2560 “สภากาชาดไทยในนามพสกนิกรชาวไทย น้อมใจถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
  10 Apr 2017   2m8s 1 12 0
อาสายุวกาชาด ร่วมเดินรณรงค์ในโครงการ“ถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด” ปี 2560
Description: วันที่ 4 เมษายน 2560 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“ถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด” ปี2560 และการจัดเสวนาให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยบนถนน (Road Safety) แก่อาสายุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยจากอุบัติเหตุบนถนน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินและมีแนวโน้มการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรเพิ่มขึ้นทุกปี ณ ห้องประชุมเฉลิม พรหมมาส อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก ได้ดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยบนถนน (Road safety) เพื่อลดการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุบนถนน พร้อมทั้งมอบนโยบายให้สมาชิกของ IFRC เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยบนถนนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลซึ่งมีวันหยุดยาว ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายของ IFRCสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จึงกำหนดจัดโครงการฯดังกล่าวขึ้น ซึ่งเป็นการเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องดังกล่าวแก่ประชาชน บนถนนสีลมไปจนถึงแยกสีลม-นราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
  05 Apr 2017   1m58s 1 51 0
รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
Description: ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริจาคอวัยวะให้มากเพียงพอต่อการปลูกถ่ายอวัยวะภายในประเทศ จัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาคอย่างเป็นกลาง เสมอภาค โดยไม่มีการซื้อขายอวัยวะและให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อการนำอวัยวะต่าง ๆ ไปใช้ สัมภาษณ์ นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
  05 Apr 2017   2m2s 0 11 0
23 ปี ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
Description: วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. สภากาชาดไทย จัดงาน “เนื่องในวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ครบ 23 ปี” โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานในพิธี ณ โถงชั้นล่าง อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทำบุญอุทิศ ส่วนกุศลแด่ผู้บริจาคอวัยวะที่ถึงแก่กรรมและสภากาชาดไทยได้นำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยแล้ว อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะเพิ่มมากขึ้น นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ในปี 2559 มีผู้ป่วยลงทะเบียนรอรับอวัยวะมากถึง 5,581 ราย แต่มีผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเพียง 512 ราย จากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายจำนวน 220 ราย ยังคงมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ และต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการรักษาตนเอง ปัจจุบัน สภากาชาดไทยได้ร่วมกับกรมการปกครอง เพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะผ่านคำร้องการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานเขตทั่วไปประเทศ สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 1666
  04 Apr 2017   1m43s 1 18 0
พิธีมอบโล่อาสากาชาดดีเด่น เเละกิจกรรมรดน้ำขอพรอาสากาชาดอาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์
Description: วันที่ 3 เมษายน 2560 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และ สโมสรอาสากาชาด จัดพิธีมอบโล่อาสากาชาดอาวุโสดีเด่น และอาสากาชาดรับประกาศนียบัตรอาสากาชาดอาวุโส จำนวน 14 ราย เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลที่เสียสละทำงานให้กับสภากาชาดไทยมาอย่างยาวนานทั้งในด้านจิตอาสา และทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม โดยมีคุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทยเป็นประธาน ณ อาคารแพทยพัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง สโมสรอาสากาชาด จัดกิจกรรม รดน้ำขอพรอาสากาชาดอาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีคณะผู้บริหาร อาสากาชาด และเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรอาสากาชาดอาวุโสตามลำดับ
  04 Apr 2017   1m6s 0 41 0
รายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
Description: ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริจาคอวัยวะให้มากเพียงพอต่อการปลูกถ่ายอวัยวะภายในประเทศ จัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาคอย่างเป็นกลาง เสมอภาค โดยไม่มีการซื้อขายอวัยวะและให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อการนำอวัยวะต่าง ๆ ไปใช้ สัมภาษณ์ นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
  31 Mar 2017   2m2s 0 15 0